Modicon Courses

Modicon Premium PLC

(Modules 1-2)      $1385.00 - $1585.00
Duration: 2 days
Audience: Anyone needing to maintain or program a Modicon Premium PLC using PL7 software